slop-work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slop-work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slop-work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slop-work.

Từ điển Anh Việt

  • slop-work

    * danh từ

    hàng bán quần áo may sẵn

    việc làm cẩu thả