slanguage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slanguage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slanguage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slanguage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • slanguage

    language characterized by excessive use of slang or cant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).