skinny-dipping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skinny-dipping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skinny-dipping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skinny-dipping.

Từ điển Anh Việt

  • skinny-dipping

    * danh từ

    (thông tục) việc bơi ở truồng