skijoring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skijoring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skijoring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skijoring.

Từ điển Anh Việt

  • skijoring

    * danh từ

    (thể dục thể thao) môn trượt tuyết có ngựa kéo