sivaistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sivaistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sivaistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sivaistic.

Từ điển Anh Việt

  • sivaistic

    /,sivə'istik/

    * tính từ

    (thuộc) đạo Xi-va