sinigrin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sinigrin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sinigrin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sinigrin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sinigrin

    * kinh tế

    xinigrin