single-processor computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single-processor computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single-processor computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single-processor computer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single-processor computer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy tính xử lý đơn