silicium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silicium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silicium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silicium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • silicium

    * kỹ thuật

    silic