side-view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

side-view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm side-view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của side-view.

Từ điển Anh Việt

  • side-view

    /'saidvju:/

    * danh từ

    hình trông nghiêng