sick-pay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sick-pay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sick-pay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sick-pay.

Từ điển Anh Việt

  • sick-pay

    * danh từ

    tiền lương trả cho một nhân viên nghỉ ốm