shunter's pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunter's pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunter's pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunter's pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shunter's pole

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cần bẻ ghi