shittimwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shittimwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shittimwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shittimwood.

Từ điển Anh Việt

  • shittimwood

    * danh từ

    gỗ shittah

Từ điển Anh Anh - Wordnet