ship's register nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ship's register nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ship's register giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ship's register.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ship's register

    * kinh tế

    giấy chứng đăng kiểm tàu