ship's days nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ship's days nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ship's days giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ship's days.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ship's days

    * kinh tế

    ngày bốc dỡ tàu