shearcut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shearcut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shearcut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shearcut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shearcut

    * kỹ thuật

    sự cắt xén

    sự gọt dần dần