shambolically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shambolically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shambolically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shambolically.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shambolically

    in a shambolic manner

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).