shamash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shamash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shamash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shamash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shamash

    the chief sun god; drives away winter and storms and brightens the earth with greenery; drives away evil and brings justice and compassion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).