sevenspot flooding system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sevenspot flooding system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sevenspot flooding system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sevenspot flooding system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sevenspot flooding system

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hệ mạng bảy giếng