seven-track compatibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seven-track compatibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seven-track compatibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seven-track compatibility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seven-track compatibility

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tính tương thích bảy rãnh