serpent-eater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serpent-eater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serpent-eater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serpent-eater.

Từ điển Anh Việt

 • serpent-eater

  /'sekrətri'bə:d/ (serpent-eater) /'sə:pənt,i:tə/

  eater)

  /'sə:pənt,i:tə/

  * danh từ

  (động vật học) diều ăn rắn