sericulturist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sericulturist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sericulturist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sericulturist.

Từ điển Anh Việt

  • sericulturist

    /,seri'kʌltʃərist/ (sericiculturist) /,serisi'kʌltʃərist/

    * danh từ

    người nuôi tằm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sericulturist

    a producer of raw silk