sericiculture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sericiculture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sericiculture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sericiculture.

Từ điển Anh Việt

  • sericiculture

    /'serikʌltʃə/ (sericiculture) /'serisikʌltʃə/

    * danh từ

    nghề nuôi tằm