sergeant-at-arms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sergeant-at-arms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sergeant-at-arms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sergeant-at-arms.

Từ điển Anh Việt

  • sergeant-at-arms

    * danh từ

    số nhiều sergeants-at-arms

    người cảnh vệ