seraskier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seraskier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seraskier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seraskier.

Từ điển Anh Việt

  • seraskier

    /,serəs'kiə/

    * danh từ

    tổng tư lệnh quân đội (Thổ nhĩ kỳ)

    bộ trưởng bộ chiến tranh (Thổ nhĩ kỳ)