sequestering agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sequestering agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sequestering agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sequestering agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sequestering agent

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tác nhân chelat hóa