sequentiality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sequentiality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sequentiality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sequentiality.

Từ điển Anh Việt

  • sequentiality

    /,sikwenʃi'æliti/

    * danh từ

    tính liên tục