sepulcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sepulcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sepulcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sepulcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sepulcher

    * kỹ thuật

    lăng

    mộ xây

Từ điển Anh Anh - Wordnet