septium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

septium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm septium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của septium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • septium

    * kỹ thuật

    y học:

    vách nhỏ, vách