septipara nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

septipara nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm septipara giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của septipara.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • septipara

    * kỹ thuật

    y học:

    người đẻ lần thứ bảy