septimal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

septimal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm septimal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của septimal.

Từ điển Anh Việt

  • septimal

    /'septiməl/

    * tính từ

    (thuộc) số bảy