septenary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

septenary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm septenary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của septenary.

Từ điển Anh Việt

 • septenary

  /sep'ti:nəri/

  * tính từ

  gồm có bảy; bảy ngày, bảy năm; trên cơ sở bảy

  * danh từ

  thời gian bảy năm

  nhóm bảy người

  thơ bảy âm tiết

 • septenary

  thất phân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • septenary

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  thất phân

Từ điển Anh Anh - Wordnet