sepiabone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sepiabone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sepiabone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sepiabone.

Từ điển Anh Việt

  • sepiabone

    * danh từ

    mai mực