sepatrix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sepatrix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sepatrix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sepatrix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sepatrix

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    đường cong sepatrix