sepalably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sepalably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sepalably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sepalably.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sepalably

    * kỹ thuật

    tách được