sensorialarea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensorialarea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensorialarea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensorialarea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensorialarea

    * kỹ thuật

    y học:

    vùng cảm giác