senhouse slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senhouse slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senhouse slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senhouse slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • senhouse slip

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    triền trượt xích neo (công cụ boong tàu)