semiporcelain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semiporcelain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semiporcelain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semiporcelain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semiporcelain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đồ pha sứ