semipenniform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semipenniform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semipenniform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semipenniform.

Từ điển Anh Việt

  • semipenniform

    * tính từ

    dạng nửa lông chim