semiparasitic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semiparasitic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semiparasitic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semiparasitic.

Từ điển Anh Việt

  • semiparasitic

    * tính từ

    (sinh vật học) nửa ký sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • semiparasitic

    of or relating to plants that are semiparasites