semicarbazone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semicarbazone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semicarbazone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semicarbazone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semicarbazone

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    semicacbazon