semicarbazide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semicarbazide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semicarbazide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semicarbazide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semicarbazide

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    semicacbazit