semi-official nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semi-official nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semi-official giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semi-official.

Từ điển Anh Việt

  • semi-official

    /'semiə'fiʃəl/

    * tính từ

    nửa chính thức