semi-infinite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semi-infinite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semi-infinite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semi-infinite.

Từ điển Anh Việt

  • semi-infinite

    * tính từ

    nửa vô hạn

  • semi-infinite

    nửa vô hạn