semi-groupoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semi-groupoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semi-groupoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semi-groupoid.

Từ điển Anh Việt

  • semi-groupoid

    nửa phỏng nhóm