semi-cylinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semi-cylinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semi-cylinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semi-cylinder.

Từ điển Anh Việt

  • semi-cylinder

    /'semi'silində/

    * danh từ

    hình nửa trụ