semi-climbing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semi-climbing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semi-climbing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semi-climbing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • semi-climbing

    of plants that are semi-climbers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).