semi-asphaltic petroleum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semi-asphaltic petroleum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semi-asphaltic petroleum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semi-asphaltic petroleum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semi-asphaltic petroleum

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầu mỏ thô nửa atfan