semasiologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semasiologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semasiologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semasiologist.

Từ điển Anh Việt

  • semasiologist

    * danh từ

    nhà ngữ nghĩa học