seller's taper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller's taper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller's taper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller's taper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seller's taper

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    côn Seller