seller's since letter of credit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller's since letter of credit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller's since letter of credit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller's since letter of credit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seller's since letter of credit

    * kinh tế

    thư tín dụng kỳ hạn xa của bên bán